Skip to content
studium
grafika_studium_2009_1440x1440_loss

Studium, poprzez określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, stanowi podstawowe narzędzie, umożliwiające spełnienie zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, komunikacji i infrastruktury technicznej. Jest to jedyny, obligatoryjny, interdyscyplinarny dokument planistyczny, uwzględniający długofalowe zamierzenia, określający kierunki przemian przestrzennych i infrastruktury technicznej na obszarze całego miasta.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

+48 52 5858105

Bydgoszcz_squares