Kierunki działań służące rewitalizacji przestrzeni publicznych Starego Miasta w Bydgoszczy

Celem opracowania jest określenie działań służących ożywieniu przestrzeni publicznych Starego Miasta i ich zagospodarowaniu zgodnie ze współczesnymi potrzebami i rangą miejsca, przy założeniu kreowania indywidualnego charakteru tych miejsc i budowania ich klima- tu w oparciu o istniejące wartości i utrwalone tradycje. Opracowanie zawiera również wiele inspiracji wytyczających kierunki przekształceń strefy staromiejskiej i pozwalających na two- rzenie projektów realizacyjnych.

Pliki do pobrania: