Zabudowa uzupełniająca w obszarze Śródmieścia

Celem opracowania ”Zabudowa uzupełniająca w obszarze ŚŒródmieśœcia w Bydgoszczy” jest wyznaczenie terenów i nieruchomośœci atrakcyjnych inwestycyjnie, jako potencjalnych miejsc lokalizacji nowej zabudowy lub rozbudowy istniejących obiektów mieszkalno-usługowych.

W Œśródmieœściu stanowiącym strefę o znacznych możliwośœciach intensyfikacji istniejącego zagospodarowania, konieczna jest także identyfikacja obszarów wymagających przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, służących rewitalizacji i podniesieniu jakośœci zagospodarowania, zgodnie ze współczesnymi potrzebami i standardami funkcjonalnymi.

Analizie poddano obszar, który z uwagi na centralne usytuowanie, dogodną obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną, stanowi potencjalnie atrakcyjne miejsce lokalizacji nowych inwestycji mieszkaniowych i usługowych, jako alternatywa dla peryferyjnie położonych obszarów mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym lub terenów podmiejskich. Podjęte działania związane z racjonalnym gospodarowaniem i wykorzystaniem terenów o znacznym potencjale inwestycyjnym stanowić mogłyby szanse dla rozwoju obszaru i nadania nowych wartoœci miejscom, które dotąd pozostawały niewykorzystane i uległy degradacji.

Działania zmierzające do uporządkowania struktury funkcjonalnej terenu, wprowadzenia nowej zabudowy usługowo-mieszkaniowej w miejsce obiektów o niskich walorach architektonicznych, może stanowić szanse dla rozwoju
i rewaloryzacji obszaru istniejącej zabudowy, a w konsekwencji rewitalizacji całego obszaru.

KLASYFIKACJA NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKSZTAŁCEŃ

W opracowaniu wskazanych zostało łącznie 185 nieruchomoœci i 3 tereny, które ze względu na niski standard zabudowy i zagospodarowania, niedostosowanie gabarytów budynków do otaczającej zabudowy œródmiejskiej w szczególnoœci zabytkowych kamienic lub całkowity brak budynków, wymagają przekształceń związanych przede wszystkim z lokalizacją uzupełniającej zabudowy pierzejowej, a także wprowadzeniem zmian w sposobie zabudowy i zagospodarowania działek oraz podniesieniem standardów architektonicznych i technicznych istniejących budynków. Wytypowane działki sklasyfikowane zostały według poniższych kategorii:

  • kategoria 1 – działki niezabudowane wskazane do zabudowy, oznaczone na mapie kratkowaniem ciągłym,
  • kategoria 2 – działki z istniejącą zabudową wskazaną do rozbudowy, oznaczone na mapie kreskowaniem ciągłym,-
  • kategoria 3 – działki z istniejącą zabudową o niskim standardzie, wskazaną do przebudowy lub rozbiórki z lokalizacją nowej zabudowy, oznaczone na mapie kreskowaniem przerywanym.
  • kategoria 4 – tereny składające się z kilku działek, proponowane do objęcia jedną inwestycją, oznaczone na mapie kratkowaniem ciągłym w kolorze pomarańczowym.

Klasyfikację nieruchomoœci przeznaczonych do przekształceń przedstawiono na mapie pt. „Tereny lokalizacji zabudowy uzupełniającej w obszarze Œródmieœcia Bydgoszczy”.

Pliki do pobrania: