Propozycje założeń rozwoju przestrzennego Śródmieścia miasta Bydgoszczy

Celem niniejszego opracowania jest określenie głównych założeń rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów śródmiejskich oraz identyfikacja obszarów wymagających przekształceń, w tym przeznaczonych do rewitalizacji, czego efektem będzie zagospodarowanie terenów śródmiejskich w sposób odpowiadający współczesnym potrzebom społecznym i gospodarczym, w nawiązaniu do uwarunkowań kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych.

Pliki do pobrania: